34 Kitab Salaf Yang Patut Dipelajari

34 Kitab Salaf Yang Patut Dipelajari

Buku-buku salaf atau buku-buku peninggalan dari generasi-generasi awal Islam merupakan sumber penting untuk memahami agama Islam dengan baik dan benar. Banyak buku-buku ini ditulis oleh para ulama terkemuka pada masanya dan memberikan pandangan mereka tentang berbagai aspek kehidupan, seperti akidah, ibadah, akhlak, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa referensi buku salaf yang patut dipelajari.

Al-Adab al-Mufrad – Imam Bukhari

Al-Adab al-Shar’iyyah – Ibn Muflih

Al-Aqidah Al-Wasitiyyah – Ibnu Taimiyah

Al-Aqidah Al-Tahawiyyah – Imam Tahawi

Al-Arba’in fi Usul al-Din – Imam Abu Hanifah

Al-Arba’in Nawawiyyah – Imam Nawawi

Al-Asma’ wa al-Sifat – Ibnu Taimiyah

Al-Asrar al-Marfu’ah fi al-Akhbar al-Mawdu’ah – Imam Suyuti

Al-Atqaan fi Uloom al-Qur’an – Imam Suyuti

Al-Bayan wa al-Tabyin – Imam al-Jahiz

Al-Bidayah wa al-Nihayah – Imam Ibn Kathir

Al-Fiqh al-Akbar – Imam Abu Hanifah

Al-Fiqh al-Absat – Imam Abu Hanifah

Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu – Wahbah al-Zuhayli

Al-Fiqh al-Manhaji – Salim al-Hilali

Al-Furusiyyah – Imam Nawawi

Al-Hikam – Ibnu Atha’illah

Al-Hikam al-Ata’iyyah – Syekh Abdul Qadir al-Jailani

Al-I’lam bi Ma’rifat al-Hadith – Imam al-Dhahabi

Al-Ilm – Imam al-Haddad

Al-Iman – Ibnu Taymiyah

Al-Iqna’ fi Halli Alfazh al-Ahkam – Imam al-Shirazi

Al-Isti’ab fi Ma’rifat al-Ashab – Ibnu Abd al-Barr

Al-Jami’ al-Sahih – Imam Bukhari

Al-Jarh wa al-Ta’dil – Imam al-Daraqutni

Al-Kafi – Ibnu Qulawayh al-Qummi

Al-Kalim al-Tayyib – Imam Nawawi

Al-Khulasa fi Usul al-Fiqh – Shams al-Din al-Sarakhsi

Al-Maqasid – Imam Nawawi

Al-Mu’jam al-Kabir – Imam al-Tabarani

Al-Muntakhab min Hadith al-Nabawi – Ibnu Hajar al-Asqalani

Al-Muwatta – Imam Malik

Al-Qawanin al-Fiqhiyyah – Shams al-Din al-Sarakhsi

Al-Qurtubi fi Tafsir al-Qur’an

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *