-->

Latihan Soal Pendidikan Agama Islam Kelas X Penilaian Akhir Semester Genap

Latihan Soal Pendidikan Agama Islam Kelas X Penilaian Akhir Semester Genap SMK (Sekolah menegah Kejuruan)

Latihan Soal Pendidikan Agama Islam Penilaian Akhir Semester Genap SMK
1.        Allah melarang perbuatan zina. Berikut potongan ayat yang merupakan perintah Allah untuk menjauhi perbuatan zina adalah… .

A.   

 

B.    

 

C.    

 

D.   

E.    

 

 

2.        Perhatikan potongan ayat berikut !

Potongan ayat tersebut artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki... .

A.    deralah masing-masing seratus kali

B.     janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya

C.     janganlah kalian biarkan mereka melakukan itu

D.    buanglah keluar dari tempatmu selama satu tahun

E.     rajamlah mereka sebagai hukuman yang setimpal

 

3.        Perhatikan tabel berikut !

No

Lafal

Bacaan

1

Idzhar Qomariyah

2

Idgham mimi

3

Idgham Syamsiyah

4

Iqlab

5

Qalqalah

Pasangan yang tepat antara lafal dan hukum bacaan ditunjukkan oleh nomor ....

A.    1), 2), dan 3)

B.     1), 3), dan 5)

C.     2), 3), dan 4)

D.    2), 4), dan 5)

E.     3), 4), dan 5)


 

 

4.        Perhatikan potongan ayat berikut!

 

 


Pada lafal yang bergaris bawah terdapat hukum bacaan...

A.    mad lazim mutsaqqol kilmi

B.     mad wajib muttashil

C.     mad jaiz munfashil

D.    mad aridh lissukun

E.     mad tobi’i

 

5.    Perhatikan potongan ayat di bawah ini!

.............

Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat tersebut adalah ... .

A.   

B.    

C.    

D.   

E.    

 

6.    Perhatikan potongan Q.S. an Nur/24: 2 berikut:

Terjemah dari potongan ayat tersebut adalah ... .

A.    orang beriman dilarang berbelas kasihan kepada pelaku zina

B.     pelaksanaan hukuman zina disaksikan sebagian orang beriman

C.     pelaku zina laki-laki atau perempuan dihukum rajam sampai mati

D.    Allah Swt. mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang mau bertaubat

E.     zina dibagi dua kategori, yaitu zina muhshan dan zina ghairu muhshan

 

7.    Perhatikan potongan ayat berikut!

 

Kandungan potongan ayat tersebut adalah ... .

A.    pelaku zina dihukum rajam sampai mati

B.     pelaku zina pasti akan dimasukkan keneraka

C.     Allah Swt. melarang mendekati tempat maksiat

D.    zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk

E.     zina merupakan perbuatan setan yang harus dijauhi

 

8.    Perhatikan potongan ayat berikut :                         

 

 


Terjemahan pada potongan ayat tersebut adalah janganlah kamu. . . .

A.    mendekati perbuatan zina

B.     melakukan perbuatan keji

C.     mengindari perbuatan zina

D.    mendekati tempat maksiyat

E.     melakukan pergaulan bebas

 

9.    Sebagai seorang remaja kita tentu pernah merasa suka dengan lawan jenis. Sekarang ini begitu mudah kita dalam berkomunikasi ataupun memposting sesuatu yang berkaitan dengan diri kita. Media  sosial memberikan kemudahan remaja untuk mencari ataupun meng upload hal-hal yang bersifat pribadi. Sebagai umat Islam kita wajib bijak dalam bermedia sosial dan tidak melanggar norma agama. Perilaku yang tepat untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas atau zina di media sosial adalah... .

A.    memposting hal-hal yang bersifat pribadi

B.     foto mesra dengan pacar di dalam tempat yang sunyi

C.     memamerkan aurat agar mendapatkan like yang banyak

D.    selalu memposting hal-hal positif dan tidak mengundang syahwat

E.     menghasut orang lain agar ikut membenci orang yang telah menyakitinya

 

10.    Banyaknya kasus hamil di luar nikah dan kekerasan seksual terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pergaulan bebas dan perbuatan zina akan berdampak buruk bagi kehidupan. Berikut yang bukan merupakan dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah … .

A.    pergaulan bebas dan perbuatan zina merupakan dosa besar

B.     pergaulan bebas akan meningkatkan penjualan pakaian wanita

C.     Rasulullah Saw. melaknat pelaku zina laki-laki dan perempuan

D.    pelaku zina lebih rentan mendapatkan berbagai penyakit kelamin

E.     perzinaan akan menjadikan pelakunya sengsara dunia sampai akhirat

 

11.    Pergaulan bebas dan perbuatan zina dapat memicu perbuatan dosa lain yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Pernyataan berikut yang bukan termasuk pemicu dari perbuatan dosa lainnya adalah....

A.    iri dan dengki yang kerap muncul dalam diri

B.     membunuh wanita hamil hasil perzinaan

C.     melakukan aborsi atas kandungannya

D.    bunuh diri karena adanya rasa malu

E.     membunuh anak hasil zina

 

12.    Perbuatan zina wajib dihindari oleh semua orang dengan berbagai cara, sebab Allah Swt. sangat melarang sebagaimana dalam Qs. Al Isra’ ayat 32 dan Qs. An-Nur ayat 2. Apa lagi sekarang ini dari tahun ke tahun statistik remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan perzinahan semakin meningkat. Berikut yang bukan termasuk perilaku agar terhindar dari  perbuatan zina adalah ....

A.    berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan

B.     mengisi waktu kosong dengan kegiatan positif

C.     menjaga harga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan

D.    melihat sesuatu yang bersifat pornografi hanya untuk sekedar hiburan

E.     memilih teman bergaul yang baik dan saling mengingatkan bahaya perbuatan maksiat

 

13.    Rukun iman merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.  Mengimani malaikat-malaikat Allah Swt. adalah suatu keharusan bagi orang yang beriman. Di bawah ini empat unsur Iman kepada malaikat kecuali mengimani... .

A.    sifat-sifat malaikat

B.     tugas-tugas malaikat

C.     tempat tinggal malaikat

D.    semua malaikat yang ada

E.     wujud dan penciptaan malaikat

 

14.    Orang yang mengingkari keberadaan malaikat berarti mengingkari rukun Iman, berarti pula mengingkari Islam dan ajarannya, maka dia termasuk orang yang kafir. Sebab, mengimani malaikat termasuk mengimani perkara-perkara yang ghaib. Berikut yang tidak termasuk fungsi iman kepada malaikat adalah ... .

  1. menambah iman dan taqwa kepada Allah Swt.

B.     selalu berhati-hati dalam  ucapan dan perbuatan

  1. selalu semangat dan ikhlas beribadah walaupun tidak dilihat orang lain
  2. semakin giat  berusaha karena malaikat  yang  menentukan rezeki seseorang
  3. menambah kesadaran tentang alam wujud yang tidak terjangkau panca indra

 

15.    Allah Menciptakan makhluk yang memiliki sifat dasar yang berbeda. Salah satu makhluk yang dimaksud adalah malaikat. Berikut yang bukan merupakan sifat malaikat adalah... .

A.    tidak pernah membangkang perintah Allah

B.     tidak tidur dan tidak mempunyai nafsu

C.     tidak laki-laki dan tidak perempuan

D.    senantiasa taat kepada Allah Swt

E.     dapat memiliki keturunan

 

16.    Para malaikat mempunyai tugas sendiri-sendiri yang dituliskan dalam Al-Qur’an, dan mereka selalu taat dan patuh serta tidak pernah membantah sesuai tugas yang diberikan. Perhatikan ayat berikut ini, yang artinya : “Dan sesungguhnya Al Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin”. (Asy-Syuara’: 192-193).  Ayat tersebut merupakan peran dan tugas yang diberikan oleh Allah Swt. kepada malaikat ....

A.    Jibril

B.     Nakir

C.     Mikail

D.    Munk

E.     Ridwan

 

17.    Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan orang yang telah mati maka dia telah berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Tidak ada satupun teman setia yang akan menemaninya kecuali amal kebajikan waktu di dunia. Ketika di alam barzah maka seluruh manusia akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat …

A.    Rokib Atid

B.     Jibril Isrofil

C.     Izrail Mikail

D.    Munkar Nakir

E.     Malik Ridwan

 

18.    Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!

1.    Menghukum  langsung orang yang maksiat.     

2.    Memberi salam kepada ahli sorga.                      

3.    Memohonkan ampun untuk orang-orang beriman.

4.    Senantiasa bertasbih dan bersujud  kepada Allah.

5.    Dapat menjelma/ berubah  menjadi manusia

6.    Dapat dimintai tolong manusia sewaktu-waktu.

Yang termasuk sifat-sifat malaikat adalah ....

A.  1, 2, 3 dan 4

B.  1, 2, 3 dan 5   

C.  2, 3, 4 dan 5               

D.  2, 3, 4 dan 6               

E.   3, 4, 5 dan 6

                


 

19.    Kadang-kadang cuaca bisa diprediksi oleh BMKG, seperti datangnya hujan lebat, tsunami dan gunung meletus. Gunung meletus yang terjadi adalah merupakan akibat perubahan iklim dan cuaca. Tetapi sebagai orang beriman kita wajib mempercayai bahwa kesemuanya itu terjadi atas kekuasaan Allah melalui tugas malaikat ....

A.    Nakir

B.     Izrail                           

C.     Israfil

D.    Mikail

E.     Munkar

 

20.    Menyadarkan manusia bahwa semua perbuatannya dicatat oleh malaikat, dan kelak perbuatan tersebut akan diminta pertanggungjawaban, itu merupakan hikmah beriman pada malaikat. Pernyataan berikut ini yang bukan menunjukkan hikmah beriman kepada malaikat adalah ....

A.    malaikat merupakan makhluk Allah Swt. yang berasal dari api

B.     motivasi dalam hidup agar mengembangkan sikap jujur dan tanggung jawab

C.     menyadari keagungan Allah Swt. yang sudah mencipta makhluk yang mulia

D.    tumbuhnya rasa syukur karena ada malaikat yang selalu mendoakan manusia

E.     sadar bahwa setiap kehidupan manusia tidak lepas hubungannya dari tugas malaikat

 

21.    Perhatikan pernyataan berikut !

1)        Mencari ilmu diwajibkan kepada orang-orang kaya saja

2)        Kewajiban mencari ilmu dilakukan ketika kita sedang sehat

3)        Mununtut ilmu dilakukan dengan syarat apabila seseorang sudah kaya

4)        Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi muslimin dan muslimat di dunia

5)        Dalam menuntut ilmu seseorang harus menyadari bahwa hal tersebut adalah wajib

Dari pernyataan di atas yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu wajib adalah... .

A.       1 dan 2

B.       1 dan 3

C.       2 dan 3

D.       3 dan 4

E.        4 dan 5

 

22.    Seorang muslim wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam sehingga seorang muslim mampu memahami dan melaksanakan amalan yang benar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang terkait dengan Allah Swt. maupun yang terkait dengan manusia dan lingkungan. Menghormati guru merupakan salah satu adab ketika seseorang menuntut ilmu. Pernyataan berikut yang tidak termasuk  hal-hal terkait dengan menghormati guru adalah....

A.    bersikap sopan dan santun apabila berbicara kepadanya

B.     senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia akhiratnya

C.     memberikan julukan yang tidak baik kepada guru-gurunya

D.    mengucap salam dan mencium tangannya apabila berjumpa

E.     tidak memotong pembicaraa guru ketika sedang menjelaskan

 

23.    Orang-orang yang berjuang di bidang pengetahuan, oleh agama Islam disamakan nilainya dengan orang-orang yang berjuang di medan perang. Dalam hal ini Rasulullah saw. telah bersabda yang artinya, “Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Di akhirat nanti tinta ulama ditimbang dengan darah para syuhada. Ternyata yang lebih berat adalah tinta ulama dibandingkan dengan darah syuhada”. (H.R. Ibnu Hajar)  Diantara keutamaan orang yang menuntut ilmu adalah... .

A.    diberikan derajat yang tinggi disisi Allah Swt

B.     mendapat derajat dan pangkat dalam jabatan

C.     mendapat imbalan atas semua amalnya

D.    akan mudah dalam mencari pekerjaan

E.     dipuji oleh semua orang

 

24.    Ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan memiliki kedudukan. Semua itu dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kehidupan seseorang yang memiliki ilmu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Berikut perilaku yang tidak mencerminkan sikap memahami Q.S. Al Mujadalah ayat 11 tentang pentingnya ilmu pengetahuan, adalah....

A.    Jadilah orang yang berilmu (pandai), sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya

B.     Jika tidak dapat menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang pandai

C.     Jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan

D.    Jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan

E.     Jadilah orang yang berilmu dan pandai dalam segala hal, agar nanti mudah dalam mendapatkan pekerjaan

 

25.    Agama Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting. Orang-orang yang memiliki pengetahuan Allah Swt. menjanjikan dengan derajat yang tinggi di sisi-Nya, apalagi di sisi manusia lainnya. Demikian pula Rasulullah Saw. yang menganjurkan setiap umat Islam agar menuntut ilmu setinggi-tingginya. beliau menyatakan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu sama besar pahalanya dengan orang yang… .

A.    ahli ibadah

B.     berhaji berkali-kali

C.     sholat 1000 roka’at

D.    berpuasa satu tahun

E.     berjihad di jalan allah

 

26.    Penuntut  ilmu harus meluruskan niat hanya karena Allah Swt, setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran harus berdoa kepada Allah Swt. serta takdzim kepada guru. Kesungguhan merupakan salah satu kunci sukses untuk meraih sesuatu, begitu juga dalam menuntut ilmu. Berikut ini yang bukan contoh bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu adalah ... .

A.  mencatat dengan baik hal-hal yang dijelaskan oleh guru

B.   mengulang pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru

C.   membaca berulang-ulang hingga paham dan hafal

D.  menyisihkan dari uang jajan untuk membeli buku

E.   sering meninggalkan jam pelajaran

 

27.    Salah satu ibadah yang mulia adalah menuntut ilmu. Keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis. Mencari ilmu menurut ajaran Islam hukumnya terbagi dua, salah satunya adalah fardu ‘ain, yang di maksud dengan hukum fardu ‘ain adalah ....

A.  untuk kalangan yang disebut dalam al-Qur’an

B.   setiap umat Islam wajib untuk mempelajarinya

C.   bila ulama sudah mempelajarinya, yang lain tidak perlu

D.  hanya kaum muslimin yang wajib untuk mempelajarinya

E.   bila sebagian umat Islam sudah belajar, gugur kewajiban

 

28.    Perhatikanlah pernyataan berikut!

(1) Mendapatkan kehormatan sebagai orang yang sempurna.

(2) Menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Swt. semata.

(3) Dimudahkan jalannya menuju surga yang penuh kenikmatan.

(4) Didoakan oleh seluruh makhluk yang berada di alam semesta.

(5) Adanya jaminan dari Allah Swt. untuk mendapatkan kekayaan.

Dari pernyataan tersebut, hikmah menuntut ilmu pada nomor … .

A.    (1), (2), (3)

B.     (1), (2), (4)

C.     (1), (3), (5)

D.    (2), (3), (4)

E.     (2), (4), (5)

 

29.    Perhatikan kegiatan-kegiatan haji berikut!

1)Ihram

2)Wukuf di Arofah

3)Thawaf

4)Melempar tiga jumrah

5)Sa’i

6)Bermalam di Musdalifah

7)Tahallul

8)Tertib

Kegiatan tersebut yang termasuk rukun haji adalah pada nomor .... .

A.    1, 2, 3, 4, 5, dan 6

B.    1, 3, 4, 6, 7, dan 8

C.    1, 2, 3, 5, 7, dan 8

D.    1, 3, 4, 5, 6, dan 7

E.     1, 4, 5, 6, 7, dan 8

 

30.   Dalam pelaksanaan Ibadah Haji terdapat rukun haji, diantaranya aktifitas mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali putaran sambil membaca doa. Ibadah  tersebut adalah...

A.      tahallul

B.       thawaf

C.       wukuf

D.      mabit

E.       ihram

 

31.   Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Tata pelaksanaan ibadah haji terbagi menjadi tiga, yaitu tamattu`, qiran dan ifrad. Melaksanakaan ibadah umrah terlebih dahulu baru kemudian melaksanakaan ibadah haji dinamakan … .

A.  tamattu’

B.  mabrur

C.  ihram

D.  qiran

E.   ifrad

 

32.   Salah satu amalan dalam rangkaian ibadah haji adalah berlari-lari dari bukit Shafa ke Marwa sebagaimana pernah dilakukan oleh ibunda Nabi Ismail a.s. yaitu Hajar dalam mencari air. Dari peristiwa itu kemudian umat Islam sekarang dalam ibadah haji juga diwajibkan melakukan hal yang sama yang biasa di sebut dengan istilah... .

A. tahallul

B. thawaf

C. wukuf

D. ihram

E.     sa’i

 

33.   Secara bahasa kata ‘haji’ artinya  sengaja berziarah, mengunjungi, atau menuju tempat tertentu. Adapun secara istilah, haji berarti menziarahi atau mengunjungi baitullah (Ka'bah) di kota Makkah Ibadah haji diwajibkan oleh Allah Swt. bagi muslim yang memenuhi syarat yang biasa di sebut dengan istita’ah, yaitu... .

A.    mempunyai biaya untuk perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan, mempunyai kesehatan jasmani dan situasi perjalanan yang aman.

B.     mempunyai isteri dan anak yang banyak serta memiliki saudara kandung yang banyak pula

C.     memiliki kesehatan fisik baik jasmani dan rohani walaupun tidak memiliki harta

D.    mempunyai kekuasaan dan pengikut yang sangat banyak

E.     mampu membeli apa saja yang diinginkan

 

34.   Macam-macam haji dibagi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Ada yang mengerjakan umrah terlebih dahulu baru haji, ada yang mengerjakan haji terlebih dahulu baru umrah dan ada yang meniatkan haji bersamaan dengan umrah. Berikut macam-macam haji yang benar adalah haji... .

A.    mabrur, ghoiru mabrur, sobur

B.     qudum, ifadah dan wada’

C.     wajib, sunnah dan haram

D.    ifrad, tamattu' dan qiran

E.     awal, wusta dan akhir

 

35.     Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari asset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari asset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka kewajiban seorang muslim yang harus dibayarkan disebut zakat ... .

A. muzaroah

B.  mukhobaroh

C.  tijaroh

D. an’am

E.   rikaz

 

36.     Perhatikan tabel berikut!

No

Nama

No

Deskripsi

1).

Nisab

a).

seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat

2).

Haul

b).

batas minimal harta sehingga wajib dizakati

3).

Mustahik

c).

batas kepemilikan harta selama satu tahun.

4).

Muzakki

d).

seseorang yang berhak untuk menerima zakat

Dari tabel tersebut, pasangan yang benar adalah ….

A.  1)=a), 2)=b), 3)=c), 4)=d)

B.   1)=c), 2)=d), 3)=a), 4)=b)

C.   1)=b), 2)=c), 3)=d), 4)=a)

D.  1)=d), 2)=b), 3)=c), 4)=a)

E.   1)=d), 2)=b), 3)=a), 4)=c)

 

37.  Zakat merupakan bagian dari syariat yang terkait dengan harta. Zakat termasuk model pembelanjaan harta untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kebutuhan lain, dapat diatasi melalui pemberdayaan harta zakat. Perlu diketahui bahwa zakat memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam, yaitu disamping sebagai rukun Islam, Allah juga menjadikan zakat sebagai jaminan hak fakir miskin pada harta umat. Dalam Islam Zakat di bagi menjadi 2 yaitu ... .

A.    zakat dan shodaqoh

B.     infaq dan shodaqoh

C.     zakat fitrah dan mal

D.    zakat wajib dan sunnah

E.     zakat pribadi dan keluarga

 

38.  Zakat harta hanya wajib bagi orang yang memiliki persyaratan tertentu yaitu harta yang sudah mencapai nisab dan haul. Sementara itu ketentuan zakat harta sudah diatur oleh syariat, baik berupa jenis harta, kadar minimal, harta yang wajib dizakati dan waktu pembayarannya. Pada dasarnya, semua harta yang dimiliki seseorang wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati adalah... .

A.    emas, perak, binatang buruan, mobil dan rumah

B.     rumah mewah, mobil mewah, perabot rumah seisinya

C.     binatang ternak, pertanian, perdagangan, perabot rumah dan tanah

D.    kendaraan bermotor, tanah, uang, dan seluruh isi perabotan rumah

E.     emas, perak, binatang ternak, pertanian, perdagangan, hasil tambang dan barang temuan

 

39.  Seorang pedagang grosir bernama H. Ayyub memiliki asset Rp. 100.000.000,- setelah setahun memiliki keuntungan sebesar Rp 25.000.000,-. Ada hutang sebesar Rp 5.000.000,-. Zakat maal yang harus dikeluarkan H. Ayyub adalah... .

A.    Rp. 3.000.000

B.     Rp. 5.000.000

C.     Rp. 10.000.000

D.    Rp. 12.500.000

E.     Rp. 15.000.000

 

40.   Ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat salah satunya disebut dengan gharim, yang dimaksud dengan gharim adalah … .

A.    tidak memiliki harta

B.     orang yang terlilit hutang

C.     memiliki usaha tapi tidak cukup

D.    seseorang yang mengelola zakat

E.     kehabisan bekal dalam perjalanan

 

41.  Selain zakat fitrah pada bulan Ramadhan biasanya para muzakki juga mengeluarkan zakat hasil usaha atau zakat mal, hal ini berpengaruh terhadap kehidupan kaum dhu’afa sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka khususnya dalam menghadapi hari raya Idul Fitri. Berdasarkan deskripsi tersebut, yang bukan hikmah zakat bagi mustahik adalah... .

A.    meringankan kesulitan ekonomi bagi para mustahik

B.     menghilangkan sifat dengki, iri hati dan benci si miskin pada si kaya

C.     terjalinnya persaudaraan yang erat antara muzakki dan mustahik

D.    memungkinkannya adanya perubahan status sosial seorang mustahik

E.     menjadikan seorang mustahik menjadi orang yang memiliki pengaruh

 

42.  Dalam kontestasi politik seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun sebuah masjid pada saat kampanye, dengan tujuan agar masyarakat memilih dirinya saat pelaksanaan pemilihan anggota legislatif. Maka wakaf tersebut hukumnya ... .

A.    wajib             

B.     mubah

C.     sunnah                                                            

D.    makruh

E.      haram


 

 

43.  Wakaf termasuk amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia. Artinya, seorang wakif akan terus-menerus menerima pahala selama wakafnya dimanfaatkan oleh umat. Wakaf juga merupakan salah satu sarana pemberdayaan, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia membutuhkan manajemen pengelolaan profesional agar sesuai peruntukannya. Salah satu infak sunnah adalah wakaf, yang bukan persyaratan wakaf adalah... .

A.    berlaku untuk selamanya

B.     tunai ketika akad serah terima

C.     harus jelas kepada siapa diserahkannya

D.    tidak dibatasi oleh waktu pemakaiannya

E.     harta sudah mencapi nisab serta haul sesuai ketentuan

 

44.  Perhatikan pernyataan berikut!

1.    Wakif menghadap nazir dihadapan Pejabat Pembuat Akta.

2.    Wakif adalah orang yang kaya dan mampu secara finansial.

3.    Ikrar wakaf disaksikan dua orang dan tertulis.

4.    Wakif  harus orang yang sehat tidak boleh dalam keadaan sakit.

5.     Status tanah wakaf dalam keadaan bebas dari sengketa.

Tata cara pelaksanaan wakaf di Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ditunjukkan pada nomor ... .

A.    1, 2 dan 3

B.     1, 3 dan 5

C.     2, 3 dan 4

D.    2, 3 dan 5

E.     3, 4 dan 5

 

45.  Salah satu strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah Saw. Adalah mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin, yang dimaksud dengan kaum Anshar adalah....

A.    umat Islam suku Quraisy Makkah

B.     kelompok orang  dari kabilah Qainuqa

C.     kaum yang melakukan hijrah bersama Nabi

D.    kelompok orang-orang yang diusir kafir Quraisy

E.     penduduk asli Muslim yang berasal dari Madinah

 

46.  Keberhasilan dakwah Rasulullah di Madinah, tidak terlepas dari  Substansi dan Strategi yang diterapkan  Rasulullah ketika berdakwah di Madinah. Adapun strateginya adalah ... .

A.    melakukan peperangan untuk memperluas daerah kekuasaan

B.     membuat benteng pertahanan agar aman dari serangan kaum kafir

C.     membangun lumbung makanan agar bisa digunakan untuk swasembada pangan

D.    melatih pasukan khusus untuk menjaga keamanan dan stabilitas bangsa arab

E.     meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat membangun ukhuwah islamiyah dan menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang nonmuslim

 

47.   Nabi Muhammad Saw. dengan ditemani oleh Abu Bakar berhijrah ke Yasrib. Sesampai di Quba 5 km dari Yasrib, Nabi beristirahat dan tinggal di sana selama beberapa hari. Nabi menginap di rumah Umi Kalsum bin Hindun. Di halaman rumah ini Nabi membangun sebuah masjid. Inilah masjid pertama yang dibangun pada masa Islam yang kemudian dikenal dengan Masjid Quba. Tak lama kemudian, Ali datang menyusul setelah menyelesaikan amanah yang diserahkan Nabi kepadanya pada saat berangkat hijrah. Hampir semua kaum muslimin, sekitar 150 orang telah berangkat ke Yasrib. Hanya Abu bakar dan Ali yang masih menjaga dan membela Nabi di Mekah. Hal yang mendasari Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib karena... .

A.    mendapat tekanan dan intimidasi bahkan Nabi Muhammad mau dibunuh

B.     ingin menetap dan tinggal di Yasrib karena tempatnya lebih nyaman

C.     mendapat jaminan dan fasilitas yang lebih baik di Yasrib

D.    ingin menyebar luaskan agama Islam di Yasrib

E.     memiliki keluarga yang berada di Yasrib

 

48.   Kaum Muhajirin adalah kaum yang sabar. Meskipun banyak rintangan dan hambatan dalam kehidupan yang menyebabkan kesulitan ekonomi, namun mereka selalu sabar dan tabah dalam menghadapinya dan tidak berputus asa. Nabi Muhammad saw. dalam menciptakan suasana agar nyaman dan tenteram di Kota Madinah, dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi yang disebut dengan Piagam Madinah. Dalam perjanjiannya ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Berikut yang tidak termasuk isi dari Piagam Madinah adalah... .

A.  Kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum Muslimin.

B.  Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing.

C.  Kaum Yahudi dan Kaum muslim bersama-sama membangun masjid

D.  Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka.

E.   Kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasihati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan.

 

49.   Kehadiran Rasulullah Saw. dan kaum Muhajirin  mendapat sambutan hangat dari kaum Anshar. Mereka memperlakukan Nabi Muhammad Saw. dan kaum Muhajirin seperti saudara mereka sendiri, dengan penuh rasa hormat selayaknya seorang tuan rumah menyambut tamunya. Bahkan, mereka mengumandangkan sya’ir yang begitu menyentuh qalbu. Sejak itulah, Kota Yasrib diganti namanya oleh Rasulullah Saw. dengan sebutan... .

A.    Madinatul Munawwarah

B.     Makkatul Mukarromah

C.     Negeri Paman Syam

D.    Yasribul Anwar

E.     Sirojul Munir

 

50.   Dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun Rasulullah Saw. berdakwah di Jazirah Arab. 13 tahun pertama dakwah Rasulullah Saw. di Makkah, kemudian Rasulullah Saw. Bersama dengan kaum Muhajirin berhijrah dari kota Makkah ke Madinah dengan tujuan untuk menyelematkan diri kaum muslim dari intimidasi dan siksaan yang dilakukan oleh kaum Kafir Quraisy. Kedatangan Rasulullah Saw dengan kaum muhajirin disambut dengan baik dan ramah oleh penduduk asli kota Madinah yang dikenal dengan Kaum Anshar. Setelah 10 tahun melakukan dakwah di Madinah akhirnya Rasulullah Saw. berhasil membentuk masyarakat kota Madinah yang berakhlak mulia dan mau menerima ajaran tauhid yang di bawa oleh Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah kembali ke Makkah bersama dengan sahabatnya untuk melakukan ibadah haji bersama para sahabatnya, nah disinilah terjadinya peristiwa Fatkhul Makkah. Akhirnya seluruh kabilah di Jazirah berbondong-bondong menyatakan Islam, pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah Saw adalah... .

A.    semangat persaudaraan yang  berdasarkan ikatan aqidah

B.     adanya sistem keadilan yang diterapkan tanpa perbedaan

C.     persamaan derajat sehingga ukuran kemuliaan terletak pada taqwa

D.    kehidupan yang sederhana yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

E.     pembagian jabatan yang disesuaikan dengan jasa yang telah dilakukan

  

Download Nitro PDF Pro 10

Nitro PDF Pro 10 adalah software yang sampai saat ini menjadi andalan untuk mengedit PDF, convert PDF to Word, Excel, Power Point, JPEG, membuat dan menggabungkan file PDF secara mudah. Software ini sangat bisa diandalkan untuk menunjang kinerja kita yang dituntut cepat dan akurat. Baca Juga : Keunggulan Nitro PDF Reader Yang Harus Kamu Tahu Nitro PDF Pro 10 adalah versi yang sudah lumayan lengkap dan sangat kami rekomendasi untuk mengolah file PDF dengan hasil yang memuaskan. Buat sahabat yang mungkin sedang kesulitan mencari Nitro PDF versi Pro, kami sajikan link downloadnya berikut ini : Download Nitro Pro 10 64-bit Password : santrinesia.com Adapun langkah instalasinya sebagai berikut : Extract file nya menggunakan "WinRar", jika belum ada silahkan klik disini Instal Nitro PDF Pro 10 Jalankan Nitro PDF nya, Klik Activation Masukan Nama, dan No.Serial yang telah di sediakan done full

Cara Mining Cryptocurrency Menggunakan Termux di Android

Ingin Cepat Kaya Raya? Banyak cara kok untuk cepat kaya, salah satunya adalah dengan menambang atau mining cryptocurrency , diantara altcoin kita bisa memanfaatkan smartphone untuk menambang crypto. Namun ini hanya untuk beberapa coin saja. Salah satu yang menjadi pilihan para miner smartphone adalah Verus coin. Verus coin memiliki harga yang lebih mahal daripada Dogecoin. Sebut saja harganya sekitar 5000an tergantung market.  Selain harganya yang lumayan, Verus coin juga memiliki algoritma verushash yang bisa dimining menggunakan CPU. Termasuk salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah cpu dari smartphone.  Nah untuk bisa mining kita harus menggunakan oprasi berbasis linux yaitu menggunakan Termux.  Untuk mining kita menggunakan mining pool di website luckpool.net. Disana kita bisa memonitor hasil menambang dari smartphone.  Adakah Aplikasi Khusus Untuk Minning? Kita bisa mining menggunakan aplikasi ccminer yang bisa digunakan untuk berbagai oprating sistem. Slah satu yang bisa digunaka

Cara Riset Keyword Dalam Membuat Konten BLog

Sahabat Santrinesia yang dirahmati Allah SWT. Semoga senantiasa semangat  belajar dan selalu mengembangkan kreatifitas ya. Buat sahabat gemar didunia blog nih, ada topik yang kiranya penting yaitu riset kata kunci atau keyword. Tahukah sahabat bahwa salah satu hal pertama yang harus dilakukan saat membangun blog atau website adalah riset keyword / riset kata kunci. Masalahnya? Riset kata kunci seringkali membuat bingung, terutama bagi rekan-rekan yang masih awam tentang SEO. Keyword atau kata kunci adalah istilah untuk kata-kata atau frase yang digunakan orang saat melakukan pencarian di search engine seperti Google, bing, dan sebagainya. Misalnya anda mau liburan ke Bandung, lalu mengetikan tempat wisata di Bandung di Google. Nah, frase tempat wisata di Bandung inilah yang disebut dengan keyword/kata kunci. Keyword pencarian ini direkam oleh search engine seperti Google, Bing dan lain sebagainya. Datanya bisa dilihat ntar; jumlah pencarian dengan menggunakan keyword tertentu

Download Kumpulan Kitab Kuning PDF Terjemah Bahasa Indonesia

 Download Kumpulan Kitab Kuning PDF Terjemah Bahasa Indonesia 1.     Tarjamah Adz-Dziba'i 2.     Tarjamah Alala 3.     Tarjamah Al-Barzanji 4.     Tarjamah Al-Muhimmat fi Ilmin Nahwi 5.     Tarjamah Aqidatul Awam 6.     Tarjamah Arba'una Qudsiyyan 7.     Tarjamah Audlohul Mawahib  ( Jilid 1  |  Jilid 2 ) 8.     Tarjamah Bahjatul Wasa'il 9.     Tarjamah Bidayatul Mujtahid  ( Jilid 1  |  Jilid 2 ) 10.   Tarjamah Durusul Fiqhiyyah IV 11.   Tarjamah Fathul Bari (1 Juz) 12.   Tarjamah Fathul Mannan   13.   Tarjamah Fathul Mu'in (12 Jilid) 14.   Tarjamah Hikam   15.   Tarjamah Ihya Ulumiddin (4 Jilid) 16.   Tarjamah Irsyadul Anam 17.   Tarjamah Kasyifatus Saja (3 Jilid) 18.   Tarjamah Mafahim Yajibu An Tushohhah 19.   Tarjamah Matan Sanusiyyah 20.   Tarjamah Nadham Jurumiyah 21.   Tarjamah Nashoihul Ibad 22.   Tarjamah Qolbul Qur'an 23.   Tarjamah Qoshidah Burdah 24.   Tarjamah Risalah Shorfiyyah 25.   Tarjamah Risalatul Mah

Doa Kepada Pengantin Baru

Sahabat Santrinesia yang lagi baper saat mendapat undangan pernikahan . Jangan lupa ya untuk membacakan doa khusus untuk kedua mempelai atau pengantin. Berikut ini doa yang dikutip dari karya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqi, Al-Adzkâr al-Muntakhabah min Kalâmi Sayyid al-Abrâr (Surabaya: Kharisma, 1998), hal. 283, berikut ini adalah doa yang sepatutnya kita ucapkan bagi pasangan mempelai yang baru saja melangsungkan akad nikah. Doa tersebut ialah:     بَارَكَ اللهُ لَكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ. بَارَكَ اللهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا فِيْ صَاحِبِهِ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ Bârakallâhu laka wa jama’a bainakumâ fî khairin. Bârakallahu likulli wâhidin minkumâ fî shâhibihi wa jama’a bainakumâ fî khairin. “Berkah Allah (semoga tercurahkan) bagimu. Dan (semoga) Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Berkah Allah (semoga tercurahkan) bagi masing-masing kalian berdua atas pasangannya, dan (semoga) Allah mengumpulkan kalian berdu

4 Sumber Hukum dalam Aswaja

Di dalam menentukan hukum fiqih, madzhab Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) bersumber kepada empat pokok; Al-Qur’an, Hadits/as-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Secara singkat, paparannya sebagai berikut; Al-Qur’an Al-Qur’an merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Qur’an adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada ummat manusia dan diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Qur’an. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 2; Al-Maidah Ayat 44-45, 47 : ذلِكَ اْلكِتَبَ لاَرَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ “ Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertaqwa ”. (Al-Baqarah; 2) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلئِكَ هُمُ اْلكفِرُوْنَ “ Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah golongan orang-orang kafir ”. Tentu dalam hal ini yang bersangkutan dengan aqidah, lalu; وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلئِكَ هُمُ الظّلِم

Tips Mengubah Kuota Topping By.U Jadi Reguler Dengan HTTP Injector

Kuota topping instagram saat ini masih promo dengan harga yang lumayan murah dibanding yang lainnya. Terutama dalam hal masa aktif kuota topping itu sendiri yang saat ini masih di 30 hari masa aktif. Hanya saja kuota topping hanya bisa dipakai pada spesifikasi dari aplikasi terkait.  Banyaknya request dari teman-teman untuk mengulas tips atau cara memanfaatkan kesempatan promo daro topping instagram ini. Baiklah, akan kami sajikan topik tentang  Tips Mengubah Kuota Topping By.U Jadi Reguler Dengan HTTP Injector. 1. Silakan Download aplikasi HTTP Injector di Play Store . Instal dan jalankan. 2. Isi beberapa hal sebagaimana gambar berikut ini. 3. Pastikan Tunnel Type pada posisi berikut ini. kemudian Save 4. Tekan garis pojok berikut ini. 5. Kemudian pilih server. 6. Klick OK 7. Klick OK 8. Pada tahap ini, silakan pilih server sesuai selera, akan tetapi kami sarankan pilih server Singapure karena berdasarkan pengalaman lebih bagus. Pilih server, lal

RESEP AYAM UDANG ASAM MANIS

BAHAN: 1 dada ayam, haluskan 150 gram udang, haluskan 50 gram tepung sagu 1 butir telur 1 sdt garam dan 1/2 sdt merica bubuk 2 sdt bumbu penyedap serba guna rasa ayam 3 siung bawang putih, cincang halus, tumis 1 buah nanas, potongmenurut selera 100 gram kapri Minyak goreng secukupnya  SAUS: 250 ml sari jeruk manis 3 sdm saus tomat 3 cm jahe, memarkan 1 sdm gula pasir 1 sdm cuka 1 sdm tepung maizena, larutkan dengan sedikit air CARA MEMBUAT: 1. Bola ayam udang: campur ayam dan udang, aduk rata. Tambahkan dengan  tepung sagu, telur, garam, merica, dan bumbu penyedap serba guna rasa ayam,  aduk rata. Tambahkan tumisan bawang putih, aduk rata.  2. Panaskan minyak, ambil adonan sesendok-sendok, bentuk bola dan goreng  hingga cokelat keemasan, angkat, sisihkan.  3. Saus: campur sari jeruk dengan saus tomat, jahe, gula, dan cuka masak,  didihkan. Setelah mendidih, kentalkan dengan larutan maizena, masak hingga  mengental, tambahkan nanas, wortel, dan kacang polon